Caroline Löfmarck Skogsförvaltning AB

CV

1998–2002: Skogsvetare/Jägmästare 160 p i Umeå. Inriktning markvetenskap. 

Kurser
2010: Skogforsk utbildning i Skogsbruk vid vatten och känsliga marker, Norrköping. 
2005 - 2015: Holmens interna utbildningar för fortbildning inom skogsbruket.  
2006: Skogsindustriernas affärsskola i Tällberg, 3x3 dagar. Juridik, affärer och marknad. 
2004: Motorsågskörkort i Ladvik, Skogsstyrelsens kursgård.
2000: Kurs i markvetenskap vid Purdue Universety, USA. 

Erfarenhet
2017 – 2020: Skogsförvaltare vid Örebro kommun. Ansvarade för 5500 ha skog, bestående av naturreservat, tätortsnära skogsskötsel och produktionsskog. Digitaliserade all skogsskötsel, deltagit vid politiska utfrågningar och nämnder, sakkunnig i alla skogsfrågor på Stadsbyggnadskontoret, kommunens representant i offentliga sammanhang.

2005 – 2017: Virkesinköpare för Holmen, Södertörn. Ansvarat för allt arbete runt virkesinköp som förhandling, kontraktsskrivning, värdering, planering i fält, avverkning, virkestransport, slutredovisningar, vägfrågor, förvaltningar, kontakt med myndigheter mm. Utvecklade tillsammans med dataavdelningen ett digitalt planeringsverktyg för Holmens fältarbete.

2003 – 2005: Skogsvårdskonsulent på Skogsstyrelsen i Handen. Arbetat med rådgivning, lagfrågor, väginventering, naturvärdesinventering, projektledare för Skogen i Skolan och utbildning mm.

2002 – 2003: Praktikant på Skogsstyrelsen i Vallentuna. Arbetat med rådgivning, lagfrågor, naturvärdesinventering, stämpling och utbildning mm.

2001: Forskningsamanuens vid Vindels försökspark (SLU), utanför Umeå. Har ansvarat för att utforma ett samlat dokument till stöd för den fältundervisning som bedrivs i skoglig marklära. Har även självständigt arbetat med försöksutläggning och revisioner av skogliga fältförsök.